Zadání úlohy

Úloha Přívěs

Cílem úlohy je sestavit a naprogramovat robota tak, aby samostatně bez jakékoliv další pomoci přejel bludištěm od startu do prostoru garáže, tam připojil přívěs a přivezl jej do cíle.

Na stolech rozměru 9 x 6 polí bude vyznačeno bludiště, garáž, prostor startu i cíle pomocí bloků o rozměrech 28 x 28 x 8 cm. Start, cíl i garáž bude mít pevnou pozici.  Úkolem robotů bude pomocí senzorů a barevného značení nalézt garáž, připojit zaparkovaný přívěs a dopravit jej do cíle. Vítězí robot, jehož přívěs svojí první nápravou projede cílovou čárou v nejkratším čase. V případě, že se robotu nepovede připojit přívěs, končí na posledním místě. Pokud se nepovede přivézt přívěs do cíle ve stanoveném čase, určuje pořadí nejdelší vzdálenost, kterou přívěs ujel. Roboti, kterým se nepovedlo přívěs připojit budou řazení do druhého kola losem. Robot musí v soutěži postupovat dle programu samostatně a nesmí být žádným způsobem ovládán.

Soutěže se zúčastní maximální počet 24 týmů v pořadí podle času přihlášení. Do druhého kola postupuje 16 nejlepších týmů.

Konstrukce robota

Ke konstrukci robota lze využít pouze dílů z uvedených stavebnic:

  1. Základní souprava LEGO MINDSTORMS Education (9797), soupravy technických dílů (9648 nebo 9695) – doplňkové pasivní díly, síťový adaptér (9833 nebo 8887).
  2. Základní souprava LEGO MINDSTORMS Education 45544 EV3, soupravy doplňkových dílů 45560 EV3 a síťový adaptér (8887).
  3. Stavebnice VEX s vybavením odpovídajícím výše zmíněným stavebnicím. Lze použít tři motory, dva dotykové senzory a po jednom senzoru: ultrazvukový měřič vzdálenosti, světelný senzor, jednoosý gyroskop.

Žádné rozměrové, ani váhové omezení není. Pro pohyb robota smí být použit jakýkoli způsob, včetně kluzného podvozku. Dosažený čas se počítá po protnutí cílové čáry první nápravou přívěsu.

Programování robota

Program robota může být napsán v jakémkoliv programovacím jazyce. Robot se po zahájení soutěže musí pohybovat samostatně, ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů není dovoleno. Robotu není dovoleno programem napevno zadat dráhu, musí se pohybovat podle informací ze senzorů. V případě pochybností má organizátor právo nahlédnout do programu. Jeho rozhodnutí je pak neměnné.

Hrací plocha

K dispozici budou dvě hrací pole. Hrací pole tvoří stůl o rozměru 9 x 6 polí. Rozměr pole je 28 x 28 cm. Po obvodu stolu je mantinel vysoký 8 cm nad desku stolu. Poloha startu, cíle a garáže bude mít stálé místo podle obrázku. Start bude tvořen jedním polem. Garáž a cíl bude zabírat po dvou polích. První pole garáže bude označeno červenou barvou (samolepící fólie na desce stolu).  

 Možná soutěžní plocha (žlutá plocha je cíl)

 Detail prostoru garáže

Přívěs

Přívěs má stálou konstrukci, je dvounápravový. Přední náprava je otočná a je pevně spojena s hrazdou, kterou je možné využít k připojení. V garáži se bude přívěs dotýkat zadní stranou mantinelu. Konstrukce i rozměry jsou patrné z fotodokumentace. Není povoleno použít vlastní konstrukci v soutěži. V soutěži nebude mít přívěs na kolech gumový kroužek kvůli snažší manipulaci do stran.

Průběh soutěže

Jízdy budou probíhat paralelně na dvou stolech. Stůl si soutěžící zvolí po vzájemné dohodě, nebo losem.

Před zahájením jízdy jsou roboti umístěni do pole Start tak, že nesmí překročit startovací čáru.

Aktivaci je možné provést pouze jedním úkonem. V rámci aktivace robota není dovoleno provádět několik úkonů či měnit mechanickou konfiguraci robota. Je však dovoleno mít na robotovi více „aktivačních spínačů“, jejichž výběrem se určí například strategie. V každém případě je však nutné dodržet „jednoúkonový“ princip spuštění.

Doba jízdy je 120 vteřin. V případě dosažení časového limitu rozhodčí označí pole, ve kterém došlo k ukončení jízdy.

První kolo se pojede na dvě jízdy. Výsledkem bude dosažený čas, popřípadě počet projetých polí. První v pořadí bude součet časů. V případě, že nedojde k dosažení cíle z jakéhokoli důvodu, rozhoduje projetí celé dráhy v jedné z jízd, plus ujetá vzdálenost druhé jízdy. V dalším pořadí rozhoduje ujetá vzdálenost v obou jízdách. Při shodě vzdálenosti rozhoduje delší ujetá vzdálenost v jednotlivém kole.

Do druhého kola - pavouka budou nasazeni roboti, kteří se umístili na prvních 16- místech. Systém nasazení do pavouka bude první proti 16-tému atd. Vítěz pokračuje do dalšího kola, poražený bude bojovat o postup v levé části pavouka s ostatními poraženými. Vítěz pravé části pavouka se o vítězství v soutěži utká s vítězem levé části pavouka – vítězem poražených.

Čas mezi jednotlivými zápasy mohou účastníci využít na libovolné úpravy (mechanické, softwarové atd.), musí se však do 1 minuty po výzvě dostavit k jízdě, jinak ztrácí právo na absolvování jízdy. V tomto případě robot kontumačně prohrává.

V případě menšího počtu soutěžících než 16 budou někteří roboti zvýhodněni přímým postupem. V případě nerozhodného výsledku se jízda bezprostředně opakuje. V případě dalšího nerozhodného výsledku se o vítězi losuje.

V případě nerozhodných semifinálových jízd se jízda opakuje. Ve finále se v případě nerozhodného výsledku pojede bez možnosti nabíjení a výměny napájecího bloku až do rozhodnutí s maximální prodlevou jedné minuty mezi jízdami.

Diskvalifikace

Z jízdy může být diskvalifikován soutěžící, který přívěs připojil nedovoleným způsobem. Přívěs musí být dopraven do cíle tak, aby minimálně jedna jeho náprava byla ve styku s deskou stolu.

Hodnocení jízd

  1. Nejkratší dosažený čas v cíli
  2. Nejdelší ujetá vzdálenost v případě vypršení časového limitu. Ujetá vzdálenost se počítá podle polí. Přívěs musí být na započítaném poli větší části svého půdorysu.